İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, Şişli Vakfı tarafından 18.05.2012 tarih ve 28296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27.04.2012 tarih ve 2012/3165 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Şişli Vakfı’nın temel amacı, İstanbul ve Şişli ilçesi ile tüm yurttaşlarımıza hizmet etmek; eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda gelişen teknolojinin bütün olanaklarından yurttaşlarımızın yararlanmasını sağlamaktır. Şişli Vakfı’nın faaliyet alanları içerisinde;

Dünya ilçelerinin ve Şişli ilçesinin gelişimine ilişkin çalışmaları izleyerek ülkemizde gereken uygulamaların kısa bir zamanda yapılmasını sağlayacak öğretici, tanıtıcı ve geliştirici çalışmalar yapmak, teorik ve uygulamalı eğitim kursları ve seminerleri ile sosyal ve kültürel alanda her türlü eğitim organizasyonları düzenlemek;

Her türlü eğitim düzeyindeki okullarda ve üniversitelerde eğitim programlarının uygulanması girişimlerinde bulunmak, yarışmalar düzenlemek, ödüller ve armağanlar vermek, araç ve gereç yardımlarında bulunmak;

İlçemiz ile ilgili sorunlar doğrultusunda, Dünya düzeyindeki gelişmeleri de gözönünde tutarak çözümleyici araştırma ve incelemelerde bulunmak, uygulamalara ilişkin program ve belgeleri getirtmek, bunlar üzerinde açıklayıcı çalışmalar yapmak, varılan sonuçları ülkemizin ve ilçemizin hizmetine sunmak;

Yetenekli, yoksul ve/veya kimsesiz çocukları korumak, eğitim ve öğretimlerini tamamlayabilmeleri için gerekli desteği sağlamak;

Türk ekonomisi ve sanayinin gelişmesinde önemli rol üstlenecek eğitilmiş insan gücünün yetiştirilmesini sağlayacak ilköğretim, lise, yüksekokul, enstitü, akademi ve üniversite düzeyinde eğitim kurumları açmak ve işletmek;

Amaç ve hizmet konularına yönelik broşür, bülten, film, dergi, gazete, katalog ve kitap gibi materyaller yayımlamak, konferans, panel, sempozyum gibi bilimsel toplantılar ile açık oturum, forum, sergi, yaz kampları/okulları, şenlik, yarışma ve festival düzenlemek;

Vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik sağlık, spor, eğitim ve uygulamaları ile vakfa gelir getirmesine ilişkin iktisadi işletmeler, şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak; yer almaktadır.